uxafores

A UXAFORES está formada por un conxunto de investigadores dedicados a mellorar o coñecemento no ámbito do medioambiente e, especialmente no ámbito forestal.

Neste último traballan nun amplio rango de temas relacionados cos árbores e as masas forestais, estudando a súa xestión, o seu crecemento e produción, os riscos aos que están sometidos (incendios, pragas), os suelos que os sustentan e os produtos finais que se obteñen do seu aproveitamento.

No ámbito do medioambiente se traballa na identificación de distintos contaminantes e na proposta de medidas para retelos e evitar a súa entrada na cadea trófica a través do uso de residuos/subprodutos que poderían actuar como adsorbentes. Tamén se traballa na restauración de espazos degradados, fundamentalmente por actividades mineiras.

Modelización do crecemento e a produtividade forestal.

Investigadores principais: Álvarez González, J.G., Diéguez Aranda, U., Rodríguez Soalleiro, R., Rojo Alboreca, A.

Liñas:

 • Calidade da estación, modelización e relación con parámetros da estación
 • Distribucións diamétricas
 • Funcións de perfil e tarifas de cubicación con clasificación de produtos, implementados en programas informáticos
 • Funcións de mortalidade
 • Funcións de predición e proxección da área basimétrica
 • Influencia da competencia no crecemento forestal
 • Influencia de patóxenos no crecemento forestal
 • Modelos dinámicos de crecemento para distintas especies implementados en programas informáticos de xestión
 • Compatibilidade de modelos a varias escalas
 • Combinación de imaxes aéreas e satelitais, LiDAR aéreo e terrestre e datos de campo para o inventario forestal e monitorización dos recursos naturais
 • Inventarios forestais a gran escala e cartografía de existencias mediante teledetección
 • Monitorización de cambios nos bosques debidos a actividades de deforestación e degradación forestal e de perturbacións naturais mediante teledetección
 • Clasificación e división en rodais de bosques en virtude de características homoxéneas das masas forestais mediante teledetección
 • Monitorización e identificación de lugares de particular interese para determinados usos do monte mediante teledetección
 • Estimación das principais variables dasométricas a nivel de árbore e de masa mediante teledetección

Xestión forestal

Investigadores principais: Álvarez González, J.G., Diéguez Aranda, U., Riesco Muñoz, G., Rodríguez Soalleiro, R., Rojo Alboreca, A.

Liñas:

 • Tema: Aplicacións informáticas de axuda á toma de datos e ao cálculo de resultados dos inventarios forestais
 • Sistemas informáticos de xestión para a elaboración e seguimento dos proxectos de ordenación de montes, integrados nun SIX (Sistema de Información Xeográfica)
 • Desenvolvemento de métodos de ordenación para zonas protectoras e espazos naturais protexidos
 • Ensaios de claras en masas de distintas especies
 • Diagramas de manexo da densidade de diferentes especies
 • Crecemento inicial, estado nutricional e problemas sanitarios en plantacións de castiñeiro.
 • Posibilidades de aplicación dos métodos CCF (Continuous Cover Forestry) aos montes do norte de España
 • Agrupacións de xestión forestal conxunta

Biomasa forestal, plantacións enerxéticas e fixación de carbono.

Investigadores principais: Álvarez González, J.G., Merino García, A., Rodríguez Soalleiro, R., Rojo Alboreca, A.

Liñas:

 • Estimación da biomasa forestal en diferentes especies (arbóreas e arbustivas) e baixo distintos tratamentos
 • Plantacións forestais de quenda curta para a obtención de materia prima para a industria e/ou enerxía
 • Estimación do secuestro de carbono polas masas forestais
 • Contenido de carbono en suelos

Solos: nutrición, contaminación e rehabilitación

Investigadores principais: Álvarez Rodríguez, E., Barreiro Buján, A.I., Fernández Marcos, M.L., Fernández Sanjurjo, M.J., Merino García, A., Núñez Delgado, A., Rodríguez Soalleiro, R., Souza Alonso, P.

Liñas:

 • Diagnose nutricional a través da análise de solos e vexetación
 • Fertilidade do solo e fertilización
 • Ciclos bioxeoquímicos
 • Efectos da preparación do terreo
 • Reciclado de residuos e subprodutos no ámbito agroforestal e ambiental
 • Conservación do solo
 • Restauración e descontaminación de solos e augas
 • Solos tropicais.

Certificación forestal.

Investigadores principais: Rojo Alboreca, A.

Liñas:

 • Xestión forestal sostible en Galicia
 • Impactos ambientais, sociais e económicos da certificación forestal
 • Desenvolvemento de aplicacións para facilitar a certificación forestal

 

Investigación operativa aplicada á xestión forestal.

Investigadores principais: Diéguez Aranda, U., Rojo Alboreca, A.

Liñas:

 • Toma de decisións por análise multicriterio con elaboración de software
 • Optimización por programación lineal

 

Propiedades da madeira.

Investigadores principais: Riesco Muñoz, G.

Liñas:

 • Influencia da silvicultura e a estación forestal na calidade da madeira
 • Caracterización física da madeira procedente de claras e de cultivos clonais
 • Influencia dos fungos cromóxenos nas propiedades da madeira maciza

Análise de estruturas de madeira.

Investigadores principales: Guaita Fernández, M.

Liñas:

 • Simulación numérica por elementos finitos da capacidade de resistencia da madeira para a construción
 • Optimización e cálculo de estruturas de madeira e as súas unións
 • Caracterización mecánica de madeira con fins estruturais
 • Aplicación de técnicas non destrutivas para clasificar a madeira estrutural

Sanidade forestal.

Investigadores principais: Lombardero Díaz, M.J.

Liñas:

 • Efectos dos insectos prexudiciais na calidade, crecemento e produción das masas forestais
 • Especies invasoras
 • Dinámica de poboacións de insectos forestais: efectos da temperatura, calidade nutritiva e sistema defensivo das plantas, microorganismos e fauna asociada no crecemento, supervivencia e reprodución de insectos forestais, especialmente no contexto actual de cambio global

Tema: Incendios forestais.

Investigadores principais: Álvarez González, J.G., Ruiz González, A.D.

Liñas:

 • Modelización da humidade de combustibles mortos en formacións vexetais arboradas e non arboradas
 • Determinación de patróns estacionais de variación da humidade de combustibles vivos e formación vexetais arboradas e non arboradas
 • Modelización de características estruturais do complexo de superficie determinantes da súa inflamabilidade e combustibilidade
 • Modelización de características estruturais do dosel arbóreo determinantes do risco de inicio e de propagación do lume polas copas
 • Catalogación de “situacións de combustible” en base aos criterios da “Fotoguía de combustibles forestales de Galicia y comportamiento del fuego asociado”
 • Avaliación da efectividade de tratamentos silvícolas na redución do comportamento do lume
 • Efecto dos incendios sobre os solos forestais
 • Teledetección aplicada aos incendios forestais

 

Uso de cookies

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Máis información Aceptar